Ibyerekeye gutambamira ishyingirwa mu mategeko

Yanditswe: 21-09-2015

Gutambamira ishyingirwa ni igihe umuntu yatanze ikirego yerekena ko abagiye gushyingirwa ku buryo bwemewe n’amategeko abafiteho ikibazo. Icyo gihe urukiko nirwo rwemeza ko gushyingiranwa bizakomeza cyangwa se ko byahagarara.

Uburenganzira bwo gutambamira abashyingirwa bufitwe n’ubushinjacyaha n’umuntu wese ubifitemo inyungu.

Gutambamira ishyingira bikorwa mu magambo cyangwa mu nyandiko, iyo bitinze bikorwa igihe cy’ishyingira imbere y’umwanditsi w’irangamimerere. Iryo tambamira rigomba kwerekana impamvu.

Gutambamira ishyingirwa birarihagarika, inkurikizi z’iryo tambamira zihagarikwa :

  • 1º n’urubanza ruvanaho itambamira ruciwe n’Urukiko rwa mbere rw’Iremezo rw’aho ishyingira rigomba kubera .
  • 2º n’uko bigaragaye ko ibyangombwa kugira ngo ishyingira ribe bavugaga ko bibuze bibonetse .
  • 3º n’uko impamvu yateye itambamira itakiriho.

Kuregera ko itambamira rivaho bikorwa n’umwe mu bashaka gushyingiranwa arega uwatambamiye iryo shyingirwa.

Urukiko ruregewe ruherako rugira icyo rubyemezaho.

Iyo urubanza rwemeje ko gutambamira ishyingirwa bifite ishingiro, ishyingira rikomeza guhagarara kugeza igihe bigaragariye ko ibyangombwa byari bibuze kugira ngo ishyingira ribe bibonetse, cyangwa se ko impamvu zabuzaga iryo shyingiranwa zitakiriho.

Urubanza rwemeje ko gutambamira ishyingirwa bidafite ishingiro, rushobora guca indishyi z’akababaro uwari waritambamiye.

Urubanza rwose, ari urwemeza ko gutambamira ishyingirwa bifite ishingiro ari urubivanaho, rumenyesha buri muntu mu bifuza gushyingirwa kimwe n’umwanditsi w’irangamimerere wagombaga kubashyingira.

Byanditswe hifashishijwe Itegeko nº 42/1988. Interuro y’ibanze n’igitabo cya mbere cy’Urwunge rw’amategeko mbonezamubano, Igazeti ya Leta, 1989, urup. 9

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe